Зохион байгуулах хороо ба бэлтгэл ажил


Наадмын зохион байгуулах ажлыг Кампана мужийн хуулиар 2016 онд ARU ба “Универсиадын бүсийн агентлаг” байгуулан дарга ба бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр Винкензо Де Лука томилон ажиллуулж байна. Агентлаг нь ЗБХ-ны үүргийг хүлээн, наадмын үйл ажиллагаа, өдөр тутмын ажлыг удирдан явуулж, нийтдээ 600 гаруй хүний орон тоогоор байнга ажиллах болсон. Агентлаг нь захиргаа, хүний нөөц, маркетинг харилцаа, наадмын үйлчилгээ, харуул хамгаалалт, эмнэлэг, дэмжлэг үзүүлэх газар зэрэг бүтэцтэйгээр олон хэлтэст хуваагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Наполигийн наадамд орсон Зуны Универсиадын 15 төрлийн тэмцээнийг Италийн Засгийн газар, Олимпийн хороо-CONI, оюутны спортын холбоо-CUSI, ажилтнууд удирдан явуулна. Мөн наадмын тэмцээнүүдийг ОУОСХолбоо, ОУ-ын спортын холбоодын техникийн хорооны мэргэжилтнүүд ирж зааварчлан, зөвлөх ажлаар томилогджээ.

Наадмын үеэр олон мянган сайн дурын ажилтан, оюутан ажиллах ба тэдгээрийг эртнээс ЗБХ-оос бэлтгэж, төрөл бүрийн сургалтад хамруулжээ. Зохион байгуулах хорооноос наадмын “Мастер төлөвлөгөөг”-г 2016 онд боловсруулан гаргаж ОУОСХ-нд хүлээлгэн өгч, үндэсний ОСХ-дод явуулсан юм. Тус төлөвлөгөөнд ЗБХороо, дэд хороодын бүрэлдэхүүн, ажлын чиглэл, журам, наадмын төрлүүд ба тэмцээн явагдах газрууд, санхүү, төлөвлөлт, хэвлэл мэдээлэл, тээвэр, хоол байр, тамирчдын тосгон, хүлээн авч, үдэх, ёслолын болон нээлт, хаалтын тухай дэлгэрэнгүй тусгасан байдаг.